שיפור ציון, קורס חוזר בתום לימודי תוכנית 30

בוגרי תוכנית 30+ שיהיו מעוניינים לשפר ציון בבחינה / לחזור על קורס לאחר תום התוכנית, יוכלו לעשות זאת בהתאם לנהלים הבאים.

נוהל לרישום חוזר לבחינה:

תלמיד יוכל לחזור על בחינה בתנאים הבאים:

 1. רישום לבחינה חוזרת יתאפשר במחזורים העוקבים למחזור בו נלמד הקורס המקורי- באותה שנה אקדמית, או בשנה האקדמית העוקבת בלבד.
 2. מועד הרישום - ניתן להרשם לבחינה עד חודש לפני מועד בחינת מועד א'.
 3. שיפור הציון יהיה במועד הבחינה שיתקיים לכלל התלמידים באותו מחזור.
 4. ניתן לגשת למועד אחד בלבד בכל סמסטר – מועד א' או מועד ב'.
 5. אם חלוקת המטלות היחסיות בקורס השתנו, לא ניתן לגשת לבחינה בלבד ויש לחזור על הקורס כולו.
 6. רישום לבחינה חוזרת יתאפשר אך ורק אם הקורס קיים ותכניו לא השתנו.
 7. הציונים שניתן לשפר הינם בבחינות סיום קורס בלבד! (לא כולל מטלות הגשה או בחנים פנימיים בקורס).
 8. שיפור ציון בקורס ע"י בחינה מוגבל לשני קורסים בלבד.
 9. הציון הקובע הוא הציון האחרון שקיבל התלמיד (אין "שמירת ציון").
 10. באחריות התלמיד לדאוג לחומר הלימוד בבחינה שבחר לשפר, ולהתעדכן במידה וקיימים שינויים בתכנית הלימודים.
 11. התלמיד יחויב בתשלום עבור מטלת בחינה עפ"י התעריף שייקבע מעת לעת.

נוהל לרישום חוזר לקורס:

תלמיד יוכל להירשם לקורס בתנאים הבאים:

 1. רישום לקורס חוזר יתאפשר אך ורק ב-3 שנים העוקבות לשנה שבה נלמד הקורס המקורי.
 2. רישום לקורס חוזר יתאפשר אך ורק אם הקורס קיים ותכניו לא השתנו. אם הקורס הפסיק להתקיים בתוכנית – לא ניתן ללמוד את הקורס ולהשלים ציון במקצוע זה.
 3. מועד הרישום - ניתן להרשם לקורס חוזר עד שבוע לפני תחילת הלימודים.
 4. תלמיד שנרשם לקורס חוזר מחויב לעמוד בשנית בכל מטלות הקורס. לא ניתן לשקלל ציוני מטלות משנים קודמות.
 5. רישום לקורס חוזר מוגבל לשני קורסים בלבד.
 6. על כל קורס ניתן לחזור פעם אחת בלבד.
 7. הציון הקובע הוא הציון האחרון שקיבל התלמיד (אין "שמירת ציון").
 8. התלמיד יחויב בתשלום עבור הקורס + דמי רישום, עפ"י התעריף שייקבע מעת לעת.
 9. יש להגיש בקשה לרישום לקורס חוזר למשרדי התוכנית במייל.
 10. חלה חובת נוכחות בקורס בהתאם לנוהלי הנוכחות שקיימים במסגרת התוכנית.