נהלי שכר לימוד

שכר הלימוד:

  • תעריף חיוב שכר הלימוד במכינה הוא על פי תעריף של 'שמיעה חופשית'* המקובל באוניברסיטה.
  • התשלום יתבצע באמצעות שוברי תשלום שכר לימוד.
  • על תשלום שכ"ל יחולו כל תקנוני ופרסומי אוניברסיטת בר-אילן בנושא שכ"ל.
  • תלמיד אשר לא ישלם במועדים שנקבעו לתשלום שכר לימוד יחוייב בהפרשי הצמדה למדד בתוספות דמי פיגורים בשיעור שיקבע ע"י האוניברסיטה. כמו כן, לא יורשה לגשת לבחינות.
  • לא יוכל תלמיד לקבל אישור או תעודה כלשהיא מהמכינה בגין לימודיו ללא תשלום מלוא שכ"ל ו/או תשלומים אחרים אותם הוא חייב, והמכינה רשאית לעכב מתן כל אישור או תעודה עד לתשלום מלוא שכ"ל למכינה בגין לימודיו.

*עלות 'שמיעה חופשית' מתעדכנת מעת לעת באוניברסיטה.