טפסים ותקנונים

להלן תקנון לימודים ותקנון שכ"ל של התוכנית:

* תקנון לימודים

* תקנון שכר לימוד - לשנה"ל תשע"ט

* תקנון שכר לימוד - לשנה"ל תש"ף - סמסטר א'

* תקנון שכר לימוד - לשנה"ל תש"ף - סמסטר ב'