נהלי שכר לימוד

שכר לימוד ותשלומים נלווים

 
  • עלות שכר הלימוד למכינת ריענון הינו  6,500 ש"ח + 206 ש"ח דמי פניה.
  • על תשלום שכ"ל יחולו כל תקנוני ופרסומי אוניברסיטת בר-אילן בנושא שכ"ל.
  • מתן פטור עתידי על סמך הקורסים האקדמיים שבמכינה -  יסודות המשטר בישראל,  מדע וטכנולוגיה וקורס יהדות מקנה פטור אקדמי בלבד, ולא פטור משכר לימוד, במסגת לימודי תואר ראשון .
  • תלמיד אשר לא ישלם במועדים שנקבעו לתשלום שכר לימוד יחוייב בהפרשי הצמדה למדד בתוספות ריביות ודמי פיגורים בשיעורים שיקבעו ע"י האוניברסיטה. חישוב דמי הפיגורים יעשה החל מה-15 לחודש בו חל מועד התשלום וכמו כן, לא יורשה התלמיד לגשת לבחינות.
  • לא יוכל תלמיד לקבל אישור או תעודה כלשהיא מהמכינה בגין לימודיו ללא תשלום מלוא שכ"ל ו/או תשלומים אחרים אותם הוא חייב, והמכינה רשאית לעכב מתן כל אישור או תעודה עד לתשלום מלוא שכ"ל למכינה בגין לימודיו