סיום לימודים וקבלה ללימודים אקדמיים באוניברסיטת בר אילן

סיום לימודים

לא יוכל תלמיד לקבל אישור או תעודה כלשהי מהתכנית בגין לימודיו, אם ישנו חוב כלשהוא לאוניברסיטה או לתכנית כגון: שכ"ל ו/או תשלומים אחרים.

 

קבלה ללימודים אקדמיים באוניברסיטת בר-אילן

הרישום ללימודים אקדמיים הינו בהתאם להוראות ונוהלי האוניברסיטה כפי שיפורסם בחוברת "פרטי מידע" לקראת שנה"ל תשע"ח.

באחריותו של הסטודנט לבדוק קודם הרשמתו ללימודים בתכנית, כי אכן תעודת התכנית מתקבלת במחלקה בה מתעתד ללמוד.