שכר לימוד ותשלומים נלווים

 

  • עלות שכר הלימוד למכינה הינו  5,500 ש"ח + 210 ש"ח דמי פנייה.
  • על תשלום שכ"ל יחולו כל תקנוני ופרסומי אוניברסיטת בר-אילן בנושא שכ"ל.
  • מתן פטור עתידי על סמך הקורסים האקדמיים שבתכנית -  יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית,  ומדע וטכנולוגיה מקנה פטור אקדמי בלבד, ולא פטור משכר לימוד, במסגרת לימודי תואר ראשון .
  • תלמיד אשר לא ישלם במועדים שנקבעו לתשלום שכר לימוד יחוייב בהפרשי הצמדה למדד בתוספות דמי פיגורים בשיעור שיקבע ע"י האוניברסיטה. חישוב דמי הפיגורים יעשה החל מה-15 לחודש בו חל מועד התשלום וכמו כן לא יורשה לגשת לבחינות.
  • לא יוכל תלמיד לקבל אישור או תעודה כלשהיא מהתכנית בגין לימודיו ללא תשלום מלוא שכ"ל ו/או תשלומים אחרים אותם הוא חייב, והתכנית רשאית לעכב מתן כל אישור או תעודה עד לתשלום מלוא שכ"ל לתכנית בגין לימודיו.
  • תלמיד שלא יסדיר את שכ"ל טרם התחלת מועדי הבחינות שבסיום התכנית, לא יוכל לגשת לבחינות.