נהלי בחינות

 

תקנון בחינות

קביעת לוח הבחינות

 • המכינה שומרת לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתאריכי הבחינות עד תחילת תקופת הבחינות.
 • במידה ויהיו שינויים במועדי הבחינות, חובה על הסטודנט לעקוב אחר הפרסומים באתר האינטרנט.
 • על כל סטודנט להיבחן אך ורק בקורס ובקבוצה שבהם הוא רשום. על הסטודנט לוודא כי הוא רשום לקורס שבו הוא לומד. סטודנט שעבר קבוצה (בתיאום עם משרדי המכינה בלבד) במהלך תקופת השינויים, יבצע את השינויים הדרושים על מנת שיופיע ברשימת הסטודנטים בבחינה. סטודנט שאינו רשום ושמו אינו מופיע ברישומי המחשב באחד הקורסים, אינו מורשה לגשת לבחינה.

פרסום חדרי הבחינה

מיקום חדרי הבחינות יפורסמו לסטודנטים באתר האינטרנט ועל גבי לוחות מודעות מיוחדים ברחבי הקמפוס, במקומות הבאים: שער קריית אונו, שער גהה, רחבת בנין כלכלה, שער הרכב ושער הדקלים.

לנוחיותכם, מצ"ב מפת האוניברסיטה.

 • בערב הבחינה, חדרי הבחינה יעודכנו גם באתר האינטרנט (מידע לסטודנטים>מידע כללי>מועד בחינה ומיקומה)
 • ציוני הבחינות יוגשו ע"י המרצה כשבועיים לאחר מועד הבחינה ,ויפורסמו באתר האינטרנט (מידע לסטודנטים>מידע אישי>ציון בקורס), בלוח המודעות ובמענה הקולי, 03-5301000. לידיעתכם, לא יישלחו הודעות אישיות על ציונים, וכן לא ינתנו ציונים דרך הטלפון.

ערעור על ציוני בחינות

 • סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה שנקבע לו, וזאת תוך 3 שבועות מיום פרסום הציון.
 • ניתן לערער פעם אחת על כל בחינה.
 • הציון האחרון הוא הקובע.
 • סטודנט המבקש לערער על ציון שנקבע לו בבחינה, מתבקש לברר עם משרדי המכינה את מספר המחברת שלו בבחינה. לאחר מכן, עליו לקבוע פגישה עם המרצה לצורך ערעור, בזמני שעות קבלת הקהל של המרצה במחלקה.
 • במקרה של בחינה רב בררתית (אמריקאית), רשאי הסטודנט לבקש מהמרצה לבדוק אם טופס הבחינה נסרק כראוי. עפ"י חוק זכויות הסטודנט - זכאי סטודנט לעיין בשאלון הבחינה הרב- בררתית (אמריקאית).
 • לאחר ערעור על הבחינה, רשאי המרצה להעלות את הציון או להורידו. ציון זה יהווה ציון סופי בקורס, לאחר אישורם של הראש אקדמי וראש מערך המכללות.

בקשה לשיפור ציון במועד ב'

הזכות לשיפור ציון ניתנת לסטודנטים בתנאים הבאים:

 • סטודנט שנכשל או קיבל ציון סופי בבחינה 70 כולל,  יהיה רשום באופן אוטומטי לבחינה ולא צריך לערוך רישום נוסף.
 • סטודנט שלא נבחן במועד א', מופיע אוטומטית ברשימת הנבחנים, ואינו צריך להירשם.
 • שיפור ציון מתאפשר במועד ב' של אותו סמסטר /שנה ורק בשנה"ל שבה נלמד הקורס.
 • הרישום מתבצע באתר האינטרנט עד שבוע לפני מועד הבחינה.
 • הציון האחרון הוא הקובע.
 • סטודנט שנרשם למועד ב', הגיע לבחינה וקיבל שאלון לידיו, לא יוכל לחזור בו מבקשתו וציונו יהיה נכשל, אם החליט שלא להיבחן.
 • ההרשמה למועד ב' מחייבת את האוניברסיטה להיערכות מיוחדת. לפיכך, ההרשמה אינה ניתנת לביטול. בכל מקרה של אי הופעה לבחינה, יוטלו על הסטודנט דמי ביטול בסך 50 ₪ לבחינה.

בקשה למועד מיוחד

 • סטודנט אשר נכשל בשני מועדי בחינה בקורס  או לא ניגש לאחד ממועדי הבחינה  מנימוקים סבירים כגון: מילואים, מחלה, שמחה משפחתית, אבל  וכיו"ב , יכול להגיש בקשה למועד מיוחד, אשר תדון ע"י ועדה,
 • את הבקשה יש להגיש דרך הטופס המקוון "בקשה למועד מיוחד"
 • סטודנט שאושרה בקשתו - ידרש לשלם בשובר סך של 120 ש"ח, "דמי פניה למועד מיוחד". השובר ישלח לסטודנט בדואר או ימסר לו במזכירות המכינה, אישור סופי  להיבחן מותנה בתשלום השובר.
 • אין כל התחייבות מצד המכינה לאשר לסטודנט מועד מיוחד באופן אוטומטי
 • סטודנט המעוניין להירשם מחדש לקורס אשר בו נכשל, יחוייב בשכ"ל של החלק היחסי מערך הקורס.  

רישום לבחינות חופפות

 • סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות או יותר באותו היום ובאותה השעה, ומעוניין לגשת לשתיהן, יירשם באתר האינטרנט (מידע לסטודנטים>רישום לבחינות>בחינות חופפות) עד 3 ימים לפני מועד הבחינות.
 • על הסטודנט לברר את מיקום הבחינה, במקרה שנרשם לבחינות חופפות,עם משרדי מדור בחינות בטל:        03-5317859.

 

אישורי מדור בחינות

 • אישור על השתתפות בבחינה- יימסר לסטודנט, רק אם יבקש -  ע"י המשגיח/ה בכיתה בתום הבחינה, או במדור הבחינות.

כללי התנהגות בבחינה

 • חובה על הנבחן להצטייד בתעודת זהות ובכרטיס נבחן. כרטיס נבחן יונפק לסטודנטים על ידי מדור שכר לימוד.
 • סטודנט ששמו אינו מופיע ברישומי המחשב באחד הקורסים, לא יורשה לגשת לבחינה ועליו להסדיר זאת במשרדי המכינה.
 • חובה על הנבחן להניח את חפציו האישיים, כולל ספרים חוברות ומחברות, ליד המפקח על הבחינה מיד בהיכנסו לכיתת הבחינה.
 • חל איסור חמור להחזיק בכיס הבגדים חומר רלוונטי הקשור,ולו גם בעקיפין, לקורס שבו מתקיימת הבחינה. החזקת חומר לימודי או העתקה בבחינה הן בגדר עבירת משמעת חמורה.
 • נבחן אשר ברשותו חומר אסור או נחשד בהעתקה, חייב למסור למשגיח/ה את החומר הקשור לבחינה. הסטודנט יזומן לדיון משמעתי בועדת משמעת, ועלול לקבל עונש הרחקה מהלימודים.
 • חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון ניידים וביפרים בשעת הבחינה. יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד לוח הכיתה (אין יוצאים מן הכלל בנושא זה).
 • אסור בתכלית האיסור שימוש במחשבים ניידים בבחינה עפ"י נהלי האוניברסיטה.
 • נבחן שקיבל שאלון והחליט,מסיבה כלשהי, שלא להיבחן, דהיינו שלא לענות על שאלון הבחינה, הציון שייקבע לו הוא ציון נכשל. נבחן זה חייב להמתין באולם הבחינה מחצית השעה מרגע תחילת הבחינה. הסטודנט ימסור למשגיח/ה את מחברת הבחינה שבה רשומים כל פרטיו האישיים.
 • יציאה מחדר הבחינה במחצית השעה הראשונה אסורה בהחלט ומהווה עבירת משמעת חמורה.
 • היציאה לשירותים במהלך בחינה שאורכה עד שעתיים, אסורה בהחלט. נשים הרות ונבחנים בעלי אישור רפואי מתאים מתבקשים לפנות לדיקאן הסטודנטים למזכירת המדור לשירותי סטודנט,
 • גב'  מזל חמדי  טל': 03-5318652  פקס: 03-5351522  שעות קבלת קהל: ימים א',ג' -  11:30 -14:00 ,  ימים ב', ה' - 8:30 - 10:30.
 • דיבור בשעת בחינה מהווה עבירת משמעת, ועל כן התקשרות כלשהי בין נבחן לחברו, אם ע"י שיחה ואם ע"י העברת מקום, אסורה.
 • סדר ישיבת הסטודנטים בכיתת הבחינה תהיה בהתאם להוראת המשגיח/ה.
 • משך זמן הבחינה מצוין בראש כל שאלון. עם הודעת המשגיח/ה על סיום הבחינה, על הנבחן להפסיק את הכתיבה מיד, למסור את מחברת הבחינה לידי המשגיח/ה, ולצאת מן האולם.