מכינת ריענון - תנאי הקבלה וסדרי רישום

 

מועמדים:

זכאים ללמוד במכינה מועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרות , מגיל 26 ומעלה, אשר ממוצע ציוני הבגרות שלהם נמוך ומבקשים לשפר את סיכויי הקבלה שלהם לאוניברסיטה.

ועדת קבלה:

הבקשה למועמדות תועבר לדיון בוועדת הקבלה של המכינה.

הוועדה רשאית לדחות פניות של מועמדים שלא עמדו בתנאי הקבלה. תשובות על קבלה או דחיה נשלחות בדואר ו/או במייל בלבד ולא ימסרו בטלפון.

ערעורים:

מועמדים שנדחו רשאים להגיש ערעור, במידה ויש להם נתונים נוספים הנוגעים לעניין הקבלה אשר לא נלקחו בחשבון במהלך הטיפול הרגיל בבקשתם.

מועמד המבקש לערער על אי קבלתו יפנה במכתב מנומק למשרדי המכינה.

 

רישום

  • טופס הרישום - על כל מועמד למלא בדייקנות עותק של טפסי הרישום,  טפסים שלא ימולאו כראוי יוחזרו לשולח.
  • אישורי השכלה - על כל מועמד לצרף לטופס הרישום את תעודת הבגרות וגליון ציונים.
  • על כל מועמד שניגש לבחינה הפסיכומטרית להמציא אישור על מבחן פסיכומטרי.
  • חובה לצרף צילום תעודת זהות.
  • דמי פנייה - את דמי הפנייה בסך של 206 ש"ח, על המועמד לשלם בבנק באמצעות שובר התשלום שינתן למועמד במשרדי המכינה.
  • דמי הפנייה אינם כלולים בשכר הלימוד והם אינם מוחזרים בכל מקרה, גם אם לא התקבל המועמד ללימודים ו/או לא מימש את זכותו ללמוד.
  • הרישום יתבצע במזכירות המכינה. העברת הטפסים בדואר או במייל או בפקס  מחייבת את המועמד לוודא שהטפסים הגיעו לידי מזכירות המכינה.
  • מסמכים שיצורפו לא יוחזרו. מסמכים מצולמים צריכים להיות מאושרים ע"י המוסד המנפיק או על ידי משרדי המכינה - לצורך זה יש להביא למשרדנו את המסמך המקורי ואת ההעתק.

הנהלת המכינה מוסמכת לערוך שינויים בתוכנית הלימודים, במשך הלימודים, במועד פתיחה וסיום שנת הלימודים, בפתיחה וסיום של כל סמסטר ובתאריכי בחינות, הכל לפי שיקול דעתה.

תלמיד הנרשם למכינה מקבל על עצמו את נוהלי ותקנוני המכינה כפי שפורסמו וכפי שיפורסמו מעת לעת.