תכנית בוגרים לבני 30+ - תנאי הקבלה וסדרי רישום

תנאי קבלה:

  • זכאים ללמוד מועמדים בני 30 ומעלה או אלו אשר יהיו בני 30 במהלך המכינה.
  • בעלי 12 שנות לימוד .

ועדת קבלה:

הבקשה למועמדות תועבר לדיון בוועדת הקבלה של התכנית.

הוועדה רשאית לדחות פניות של מועמדים שלא עמדו בתנאי הקבלה. תשובות על קבלה או אי קבלה נשלחות בדואר ו/או במייל בלבד ולא ימסרו בטלפון.

ערעורים:

מועמדים שנדחו רשאים להגיש ערעור, במידה ויש להם נתונים נוספים הנוגעים לעניין הקבלה אשר לא נלקחו בחשבון במהלך הטיפול הרגיל בבקשתם.

מועמד המבקש לערער על אי קבלתו יפנה במכתב מנומק למשרדי המכינה.

רישום

  • דמי פנייה - את דמי הפנייה בסך של 206 ש"ח, על המועמד לשלם בבנק באמצעות שובר התשלום שינתן למועמד במשרדי המכינה.
  • טופס הרישום - על כל מועמד למלא בדייקנות עותק של טפסי הרישום,  טפסים שלא ימולאו כראוי לא יטופלו.
  • אישורי השכלה - על כל מועמד לצרף לטופס הרישום אישורי השכלה, אישור 12 שנות לימוד ו/או גליון ציונים מטעם משרד החינוך.
  • על כל מועמד שניגש לבחינה הפסיכומטרית להמציא אישור על מבחן פסיכומטרי.
  • חובה לצרף צילום תעודת זהות.
  • דמי הפנייה אינם כלולים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים בכל מקרה, גם אם לא התקבל המועמד ללימודים ו/או לא מימש את זכותו ללמוד.
  • הרישום מתבצע במשרדי התכנית, בבניין 403 קומה 2 חדר 201. העברה של טפסי הרישום בדואר או במייל מחייבת את המועמד לוודא שהטפסים הגיעו לידי מזכירות התכנית.
  • מסמכים שיצורפו לא יוחזרו. מסמכים מצולמים צריכים להיות מאושרים ע"י המוסד המנפיק או ע"י משרדי התכנית - לצורך זה יש להביא למשרדנו את המסמך המקורי ואת ההעתק.

הנהלת התכנית מוסמכת לערוך שינויים בתוכנית הלימודים, במשך הלימודים, במועד פתיחה וסיום שנת הלימודים, בפתיחה וסיום של כל סמסטר ובתאריכי בחינות, הכל לפי שיקול דעתה.

תלמיד הנרשם לתכנית מקבל על עצמו את נהלי ותקנוני התכנית כפי שפורסמו וכפי שיפורסמו מעת לעת.